Lưu ý cần thiết khi tham gia một khoản vay thế chấp

CÁC SẢN PHẨM CHO VAY NGÂN HÀNG THẾ CHẤP TÀI SẢN ĐẢM BẢO HIỆN NAY
Những sản phẩm cho vay ngân hàng thế chấp tài sản đảm bảo

  - Có rất nhiều loại hình vay ngân hàng thế chấp tài sản được áp dụng tại Việt Nam, tuy nhiên các loại hình này đều có chung một số đặc tính nhất định và chịu sự điều chỉnh của chính sách mỗi tổ chức cho vay. Lãi suất đối với các khoản cho vay ngân hàng thế chấp tài sản này có thể là cố định hoặc được điều chỉnh lại tại các mốc thời gian đã định trước giữa tổ chức cho vay và người đi vay (lãi suất thả nổi). Người đi vay có thể trả nợ dần qua các kì và thanh toán cho ngân hàng từng phần tiền gốc. Số tiền hàng tháng mà người đi vay trả nợ cho khoản vay ngân hàng có thể bằng nhau hoặc giảm dần tùy thuộc vào thỏa thuận đôi bên. Tuy nhiên có một số tổ chức cho vay có thể yêu cầu khách hàng thanh toán khoản nợ gốc tại một thời điểm xác định theo thỏa thuận.